ACTIEVOORWAARDEN

“WIN 50 GRATIS ZENDINGEN”

 

Algemeen
1. Deze actievoorwaarden (hierna: de Actievoorwaarden) zijn van toepassing op de door Shops United B.V., gevestigd aan de Griede 22 (hierna: Shops United), georganiseerde winactie (hierna: de Actie), ter promotie van de verkoop van de diensten van Shops United.

 

2. Organisator van deze Actie is Shops United, gevestigd en kantoorhoudende Griede 22, 3191 EE te Hoogvliet Rotterdam ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30271572 , hierna “Organisator”.

 

3. Deze Actie geldt bij Organisator online op https://beurs.shops-united.nl/

 

4. Deze actie kent een looptijd van 22 januari na 23.59 uur tot en met 31 januari 23.59 uur, hierna “Actieperiode”.

 

5. Op deze Actie zijn de actievoorwaarden van Organisator van toepassing. De bijzondere actievoorwaarden zijn te raadplegen onder https://shops-united.nl/win

 

6. Door deelname aan de Actie verklaart de deelnemer zich akkoord met deze voorwaarden. De organisator en de deelnemers zijn gebonden aan deze voorwaarden.

 

Inhoud van de Actie
7. In de actieperiode ontvangt deelnemer een actieflyer met een link. Deelnemer kan zich aanmelden via de speciale actiesite https://beurs.shops-united.nl/ en dient zijn account te bevestigen met e-mailadres.

 

8. Het aanmelden en bevestigen van account met e-mailadres dient uiterlijk te geschieden op 31 januari 2019.

 

9. Deelname is alleen geldig indien deelnemer als nieuwe klant registreert bij Shops United. Bestaande klanten van Shops United en klanten die behoren bij andere resellers waarmee een commerciële relatie is komen niet in aanmerking voor de Actie.

 

10. Een deelnemer kan éénmalig aanmelden en maakt slechts één maal kans op een prijs.

 

11. De gegevens zullen door de Organisator vertrouwelijk worden behandeld, verwerkt worden in overeenstemming met de privacywetgeving en veilig worden bewaard. Er worden geen gegevens gedeeld met derde-partijen, tenzij de deelnemer daar door het invullen van zijn telefoonnummer toestemming voor heeft gegeven.

 

12. Het prijzenpakket (excl. btw) van deze Actie bestaat uit:

Prijzenpakket Aantal Eenheidsprijs Totale waarde
Standaard pakket binnen Nederland via DHL For You
Of PostNL
50 DHL: € 4,72 excl. btw en brandstoftoeslag
PostNL: € 5,76 excl. btw
DHL: € 236,00 excl. btw en excl. brandstoftoeslag
PostNL: € 288,00 excl. btw

Specificaties Standaard pakket DHL:
• Minimale afmeting per pakket: niet van toepassing
• Minimaal gewicht per pakket: niet van toepassing
• Maximaal volume per pakket: 150 liter
• Berekening: LxBxH in cm/1000
• Maximale afmetingen per pakket: L80, B50 of H35 cm
• Gewicht: max. 20 kg
• Zelf afgeven bij een DHL Parcelshop

 

Specificaties Standaard pakket PostNL:
• Minimale afmetingen per pakket: L10 x B10 x H1 cm
• Maximale afmetingen per pakket: L100 x B70 x H58 cm
• Maximaal gewicht per pakket: 30 kg
• Zelf afgeven bij een PostNL Servicepunt

 

Vereisten voor deelname
13. Deelname aan de Actie staat open voor iedereen met een KvK inschrijving.

 

14. Voor deze Actie geldt geen minimum aankoopverplichting en aan deze Actie zijn geen kosten verbonden.

 

15. Deelname aan deze Actie is uitgesloten voor medewerkers van de organisator, alsmede voor eenieder die op enigerlei wijze direct of indirect organisatorische zin betrokken is bij de Actie.

 

16. De organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor om een deelnemer om haar moverende redenen te weigeren of te diskwalificeren, zonder dat de deelnemer enige aanspraak kan doen gelden jegens de organisator.

 

Vaststelling van de winnaar en prijsuitreiking
17. Aan het eind van de Actie worden de winnaars aangewezen (week 6 van 2019). De trekking wordt verzorgd in opdracht van Organisator. De winnaar wordt op de dag van de trekking persoonlijk van de gewonnen prijs op de hoogte gesteld via telefoon (indien vermeld), post en/of e-mail (indien vermeld). Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

 

18. Indien de winnaar binnen 1 maand na de trekkingsdatum niet is bereikt via de bij Organisator bekende gegevens en/of niet heeft gereageerd op de berichtgeving hieromtrent van Organisator, vervalt de prijs aan de eerste reservewinnaar, die tegelijk met de winnaar wordt aangewezen.

 

19. De winnaar kan niet iemand anders in zijn plaats stellen om de prijs in ontvangst te nemen / van het gewonnen arrangement gebruik te maken.

 

20. Het recht op een prijs is niet inwisselbaar voor contant geld of andere prijzen.

 

21. In geval van een redelijk vermoeden van onrechtmatige beïnvloeding van de Actie, misbruik of fraude behoudt Organisator zich het recht voor om deelnames of deelnemers aan de Actie te weigeren of het recht op een prijs (achteraf) te laten vervallen.

 

Publiciteit
22. Door mee te doen, geeft de deelnemer toestemming voor gebruik van naam en gegevens ten behoeve van publiciteitsdoeleinden. De winnaar kan bijvoorbeeld vermeld worden in de nieuwsbrief van Shops United.

 

23. Indien de prijswinnaar op verzoek van de organisator meewerkt aan enige andere vorm van publiciteit, zal rekening worden gehouden met de redelijke wensen van de prijswinnaar.

 

24. De prijswinnaar is niet gerechtigd tot enige vergoeding hoe ook genaamd en doet afstand van enige aanspraak in verband met publicatie en publiciteit zoals beschreven in deze voorwaarden. Alle eventuele publicatie- en publicitaire materialen (inclusief beeldmateriaal) zullen het volledig eigendom zijn c.q. worden van de Organisator.

 

Vragen/klachten
25. De deelnemer aan deze Actie kan binnen 30 dagen na 31 januari 2019 uitsluitend schriftelijk reclameren omtrent een al dan niet toegekende prijs via e-mailadres marketing@shops-united.nl. Een daarna ontvangen reclame wordt niet meer in behandeling genomen en de eventuele rechten van de betreffende deelnemer zijn dan vervallen. Deelnemers die tijdig schriftelijk hebben gereclameerd, ontvangen binnen dertig dagen na het indienen van hun klacht een schriftelijke gemotiveerde reactie.

 

Slotbepalingen
26. Over de bijzondere actievoorwaarden kan niet worden gecorrespondeerd.

 

27. De Organisator kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk gesteld worden voor storingen aan en/of fouten van het netwerk, internetsites, software en hardware en evenmin voor eventuele foutieve invoer en/of verwerking van deelnamegegevens. De Organisator sluit iedere aansprakelijkheid ter zake volledig uit.

 

28. De Organisator is niet verantwoordelijk voor druk- en zetfouten op de site, in de folders of in andere communicatie-uitingen. Aan onrechtmatige prijsinformatie of overige informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

 

29. De Organisator kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige schade veroorzaakt door of verband houdende met de Actie of de door de Organisator uit te keren c.q. uitgekeerde prijs of anderszins. Iedere aansprakelijkheid van de Organisator in verband met de Actie wordt geheel en volledig uitgesloten.

 

30. De Organisator behoudt zich het recht voor de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen, dan wel de Actie stop te zetten, indien bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven.

 

31. Niets met betrekking tot de Actie mag worden verveelvoudigd of gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Organisator.